Graffitifrämjandet

Graffitifrämjandet är en Riskteaterförening och heter egentligen Riksteaterföreningen Graffitifrämjandet. Fast i dagligt tal kallas en för Graffitifrämjandet kort och gott.

Inom Graffitifrämjandet arbetar man för att främja det som ofta kallas världens största konströrelse – graffitin. Det innebär insatser för att höja graffitins status som ett konstnärligt uttryck.

 

Arbete både på lokal och riksnivå
Graffitifrämjandet arbetar både lokalt och på riksnivå för att sprida kunskap om graffiti. En väg till kunskapsspridning är att skapa kontaktytor mellan konstnärer och publik. Vilket innebär att alla svenska städer behöver bygga öppna väggar.

 

Öppna väggar
Öppna väggar, som Subtopia, är ytor där alla äger rätten att skriva, rita och måla. Att fritt uttrycka sig inom ramen för yttrandefriheten. Från Graffitifrämjandet sida anser man att det finns gott om gemensamt ägda väggar i svenska städer, som kan ställas till graffitimålarnas förfogande.

 

Det praktiska arbetet
Rent praktiskt handlar Graffitifrämjandets arbete till stor del om att stödja graffitiintresserade med råd. Det kan exempelvis handla om hur man går till väga för att ansöka om en öppen vägg. Graffitifrämjandet ser till att vara een kunskapsbank om graffiti. Man deltar i debatten om graffiti i media. Graffitifrämjandet verkar som ett paraply för alla graffiti-intresserade i Sverige. Ett forum för utbyte av erfarenheter, kunskap och åsikter.

 

Förmedling
Graffitifrämjandet har en förmedling som möjliggör kontakt mellan beställare och målare. Bra för den som önskar beställa en graffitimålning till arbetslokalerna eller till en vägg i hemmet. Målarna kan ta emot uppdrag från både företag och privatpersoner.

 

Pris
I skrivande stund, juni 2015, debiterat målaren ett lägsta belopp om 750 kronor per timme.

Bakom det minimipriset är en rekommendation i samarbete med Konstnärernas riksorganisation. I priset ingår även det material som behövs för att målaren ska kunna utföra jobbet. Något man som beställare bör beakta innan man förhandlar om priset med den som ska utföra uppdraget.

 

Tidsåtgång
Eftersom målaren debiterar tidsåtgången, inte själva arbetet i sin helhet, kan man fråga sig hur lång tid arbetet tar. Svaret är att det beror på en mängd faktorer. För det första beror det på vilken målare man anlitar. För det andra vilken stil vederbörande målar i. För det tredje målningens komplexitet, det vill säga hur mycket detaljer finns det i den. Komplexiteten skiljer sig också från en stil till en annan. För det fjärde handlar det också om vilka färger och hur många det ska vara i målningen. För ett ungefärligt kostnadsestimat bör man kontakta den målare man önskar ska genomföra uppdraget för en inledande dialog.